Miljöpolicy

Miljöpolicy

Restate:s ambition är att bidra till en långsiktigt hållbar miljö- och klimatutveckling för kommande generationer. Med det följer också en skyldighet att ta ansvar för det vi kan påverka i vår verksamhet. Vi gör därför noggranna avväganden när vi står inför frågor som berör kvalitets- och miljöpåverkan i uppdragen. För att skapa en långsiktigt hållbar miljö, krävs att vi alla hushåller med jordens resurser.

Ombildning och Nyproduktion

När en fastighet ombildas från hyresrätt till bostadsrätt minskar normalt fastighetens användning av resurser. Statistiska Centralbyrån för årlig statistik över olika ägarkategoriers resursanvändning för driften av fastigheter i Sverige. Resursanvändningen mäts i kronor per kvadratmeter bostad. Driftkostnaderna för en fastighet som förvaltas av ett kommunalt bostadsbolag har de senaste fem åren legat ca 50 % högre, än för motsvarande fastighet som förvaltas av en bostadsrättsförening. Det innebär att bostadsrätt är en förvaltningsform som är långsiktigt hållbar. Vår strävan är dock att den ska utvecklas ytterligare för en långsiktigt hållbar miljö- och klimatutveckling. Vi hjälper ca 30 företag vid deras nyproduktion av bostadsrättsföreningar. Det är då viktigt att köparna av bostadsrätter efterfrågar klimatsmarta hus, som motiverar företagen att anpassa sin produktion.

Restate Energy Group

Permanent- och fritidsbostäder svarar för ca 40 % av Sveriges energiförbrukning. Det är främst genom åtgärder i fastigheternas föråldrade uppvärmnings- och ventilationssystem, som vårt delägda företag Restate Energy Group kan minska energianvändningen och minska klimatpåverkan.

Av jordens inre är 99 % varmare än 1 000 grader Celsius. Restate Energy Group utför borrningar för installation av bergvärme. Ett sådant hål är normalt ca 200 m djupt. Syftet är att i framtiden kunna borra hål till ett djup av tre till fyra km. Ett sådant hål kan leverera värme och elenergi för 3 500 bostäder, via ett geotermiskt kraftvärmeverk. Det djupaste borrhålet i världen är f.n. 11 km djupt.

Övrig verksamhet

Vi eftersträvar att minska vår påverkan på miljön inom så många områden som möjligt. Gällande miljölagstiftning och myndighetskrav ses som minimikrav för verksamheten. Miljöarbetet ska vara förebyggande och öppet med ständiga förbättringar i fokus.

Copyright Restate AB - Brandson AB - Digital Byrå - Sitemap